KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemler, 6698 Kanun kapsamında veri işlemedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kendi ihtiyarınızla ve gerekse de İş Kanunu ile ilgili mevzuat ile işin gerekleri kapsamında talep edilmesi nedeniyle şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’ un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara ve amaçlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları: Güvenli Lojistik ve Nakliye Ticaret Ltd. Şti. ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, şirketimizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Bu bilgilendirme metninde yer alan amaçlarla, 6698 sayılı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında, kişisel verileriniz iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında şirketimizin bağlı olduğu ortaklıklara, hissedarlarına, bağlı olduğu grup şirketlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, Güvenli Lojistik ve Nakliye Ticaret Ltd. Şti.nin bayi, distribütör ve benzeri iş ortaklarına, tedarikçilerine,  dış hizmet sağlayıcı ve danışmanlık firmalarına, avukatlara, mali müşavirliklere, vergi dairelerine, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, denetim firmalarına, bankalara,  sigorta şirketlerine, bireysel emeklilik şirketlerine, araç kiralama şirketlerine, İşverenin çalıştığı bilişim teknolojileri şirketlerine (BT), tercüme hizmeti veren kişi/kurumlara, turizm acentelerine, iş yerinin bulunduğu bina yönetimine ve işbu metinde belirtilen nedenler, yasal mevzuat kapsamında belirtilen nedenler, iş sözleşmesinin gerekleri ve çalışma hayatının/şirket işleyişinin gerektirdiği hususlarda paylaşılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
Güvenli Lojistik ve Nakliye Ticaret Ltd. Şti. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, şirketimizle bir iş ilişkisi içerisine girmeniz, sözleşme veya fatura düzenlenmesi, ödeme veya tahsilat yapılması ve benzeri çeşitli nedenlerle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle edindiğinde Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlardan kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri çerçevesinde.  işlemektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun’ un 11. Maddesi uyarınca, veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Şirketimiz’ in ‘’Atıf Bey Mahallesi 67 Sokak no:47 Kat:6/601 MIA PLAZA Gaziemir-İZMİR” adresine kimliğinizi doğrulamaya yarayan belgelerle birlikte iletebilirsiniz.

Talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz’ in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.